Vårt hållbarhetsarbete

Elektro Emanuel har en helhetssyn på hållbar utveckling vilket innebär respekt för och skydd av vår gemensamma miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i våra bedömningar och följer självklart alla lagar och regler tillämpliga för vår verksamhet.

Vårt ansvar

Våra viktigaste intressenter är våra kunder, medarbetare och leverantörer. Vi kommunicerar vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos dessa intressegrupper.

Kunder

Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitet.

Medarbetare

Vi utbildar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i vårt hållbarhetsarbete. Våra medarbetare ska ha nödvändiga förutsättningar för en säker och hälsosam arbetsmiljö och varje anställd ska i sitt eget arbete aktivt medverka till en säker arbetsmiljö, nöjda kunder samt bidra till hållbar utveckling. Alla våra arbetsledare ska genomgå någon form av ledarskapsprogram.

Leverantörer

Vi informerar leverantörer och samarbetspartners om vår hållbarhetspolicy. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer gällande lagar och förordningar. Vi förväntar oss också att de behandlar sina medarbetare rättvist, tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö och skyddar miljön. Vi prioriterar att arbeta med leverantörer, konsulter, distributörer och andra affärspartners som följer de principer som uttrycks i vår hållbarhetspolicy. Våra relationer ska bygga på ömsesidig respekt och på förväntan att var och en av oss alltid ska använda lagliga, effektiva och rättvisa affärsmetoder.

Våra fokusområden

Transporter

Vår största miljöpåverkan är transporter. Vi ska aktivt arbeta för ett miljöriktigt transportsätt för egna transporter och ställa miljömässiga krav på våra leverantörers transporter.

Material

I alla inköp ska vi välja de material och alternativ med minst miljöpåverkan och vi ska nyttja våra resurser så att de genererar minsta möjliga spill och avfall. Vi källsorterar allt vårt avfall.

Energi

Vi verkar aktivt för att minska vår och våra kunders energiförbrukning genom smarta och energisnåla installationer.

Ekonomi

Våra finansiella resurser sköts så att företagets framtid säkras samt att företaget lever upp till avkastningskrav och tar ansvar inför våra ägare. Alla finansiella transaktioner ska rapporteras i enlighet med god redovisningssed och bokföringen ska ske på ett korrekt, transparent och icke-vilseledande sätt.

Målsättningar

Vår hållbarhetspolicy innebär att vi ur ett helhetsperspektiv styr och sätter mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål och Agenda 2030. Vi har identifierat företagets påverkan utifrån alla hållbarhetsaspekter, de miljömässiga, sociala och ekonomiska och målsätter vår verksamhet utifrån våra prioriterade fokusområden. Utifrån dessa har vi sedan identifierat sex av de Globala målen som vi genom vår verksamhet bidrar till att nå.

Uppföljning

Vi bedriver och följer upp vår verksamhet enligt kraven i ISO 9001, ISO 14001och AFS 2001:1.

Distribution och kommunikation

Denna hållbarhetspolicy kommuniceras till alla våra intressenter via vår hemsida och i samband med inköp och avtal.