Mål 2023

Kvalitet

Vi ska under året offerera minst 10 kunder för anläggningskontroll så de kan uppfylla kravet från Elsäk-Fs 2022:3, innehavarens kontroll av starkströmsanläggning.

Miljö

Vi ska under året utföra fossilfria energiproducerande anläggningar med en installerad effekt av minst 1000kW.

För att minska klimatavtrycket på interna transporter ska företagets eldrivna bilar 2025 utgöra minst 20% av fordonsflottan.

För att minska klimatavtrycket på externa transporter ska vi under 2023-2024 för 1 st. utvalt projekt ändra våra leveransrutiner så Co2 utsläppen minskar med 10%.

Uppföljning mål 2022

Kvalitet

Vi ska under året erbjuda minst 10 kunder att energioptimera deras elanvändning i förhållande till energipris.
– Målet uppfyllt.

För att höja kvaliteten på våra installationer ska vi på utvalda projekt utföra särskilda internkontroller. 1 st. projekt per projektledare.
– Målet uppfyllt.

Miljö

Vi ska under året utföra fossilfria energiproducerande anläggningar med en installerad effekt av minst 200 kW.
– Målet ej uppfyllt pga. materialbrist.

Vi ska under året utföra en utbildning i hållbarhet och ta fram en hållbarhetspolicy.
– Målet uppfyllt.